Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Tanggagaji


Mengkaji semula peraturan-peraturan Perkhidmatan Awam dan membentuk dasar dan peraturan baru ke arah meningkatkan keberkesanan dan kecekapan Perkhidmatan Awam, melalui kajian ke atas:

  • Syarat-Syarat Perkhidmatan
  • Surat-Surat Keliling / BRO
  • Surat-Surat Pemberitahuan​
  • Gaji dan Elaun-Elaun
  • Perintah-Perintah Am
  • Dasar- Dasar Baru
  • Isu-Isu Antarabangsa dan Impaknya ke atas Perkhidmatan Awam

PERKHIDMATAN

  • Memberi khidmat nasihat kepada Kementerian dan Jabatan yang ingin mewujudkan dasar baru atau menggubal dasar-dasar yang sedia ada yang berkaitan dengan pembangunan dan pengurusan sumber tenaga manusia dengan membuat pindaan dan merebiu semula dasar-dasar yang sudah diluluskan mengikut keperluan semasa.
  • Memberi pandangan, nasihat dan rekomendasi secara holistik ke atas cadangan-cadangan dasar demi kebaikan pengurusan dan pembangunan sumber tenaga manusia bagi keseluruhan perkhidmatan awam dan sektor swasta.