Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTambang
Power by IT & E-Government,
Prime Minister's Office

 

​Hubungi Kami

​Tel : 2382469
Fax : 2382574
e-mel: info.psd@psd.gov.bn 

KURNIA TAMBANG BAGI MENUNAIKAN FARDHU HAJI BAGI MUSIM HAJI 2006/2007M (1427 HIJRIAH)


Kurnia Tambang bagi Menunaikan Fardhu Haji bagi Musim Haji 2006/2007M (1427 Hijriah) adalah dengan ini dibukakan kepada kakitangan (termasuk pegawai-pegawai) Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Perkara ini telah disampaikan oleh Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri melalui Surat Kelilingnya bilangan 11/2006 [Rujukan: (11) JPM/SK/2006 bertarikh 16 Muharram 1427H bersamaan 15 Februari 2006M).

Borang Permohonan bolehlah didapati dari dan dikembalikan kepada Jabatan Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam pada / tidak lewat dari 28 April 2006M dan permohonan-permohonan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dilayan.

Syarat-syarat kelayakan adalah seperti yang telah dihuraikan melalui Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri bilangan 8/1997 [Rujukan: JPM/SK/8/1995, bertarikh 29 Dzulhijjah 1417H bersamaan 7 Mei 1997M], (termasuk pindaan-pindaan yangmana ditunjukkan – as indicated) seperti berikut:

Pegawai-pegawai Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang boleh memohon tambang ini hendaklah terdiri daripada:

i. Pegawai-pegawai Kerajaan yang terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam (yang mempunyai kad pengenalan berwarna kuning); dan

ii. Pegawai-pegawai yang telah berkhidmat selama 15 tahun dalam perkhidmatan tetap, atau

iii. Pegawai-pegawai yang telah berkhidmat selama 15 tahun dalam perkhidmatan dari sebulan kesebulan atau open-vote; atau

iv. Pegawai-pegawai yang telah bersara dan memenuhi syarat-syarat yang lazim samada berjawatan tetap mahupun dari sebulan kesebulan atau open-vote dan yang telah menamatkan perkhidmatan mereka selama 15 tahun dalam perkhidmatan bergaji bulan; dan

v. Pegawai-pegawai yang memohon itu belum pernah menunaikan fardhu Haji dengan kurnia tambang seperti berikut di bawah ini:

 

 • Kurnia tambang daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 • Kurnia tambang daripada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi pegawai-pegawai dan kakitangan Kerajaan yang masih dalam perkhidmatan atau yang telah bersara.
 • Kurnia tambang daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi orang-orang Mu’alaf.

vi. Mana-mana pegawai dan kakitangan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang berkesempatan menunaikan Fardhu Haji atau sebagai Pegawai Perhubungan Haji atau dengan lain-lain urusan Kerajaan adalah dibolehkan memohon tambang ini.

 

 1. Pengurniaan ini adalah untuk pegawai itu sendiri dan juga untuk isterinya (jika suami yang bekerja), atau suaminya (jika isteri yang bekerja), yang menunaikan Fardhu Haji bersama-sama dengan pegawai ini.”Jika mana-mana Pegawai Kerajaan sama ada ia belum atau telah bersara dan sama ada ia belum atau telah medapat kurnia tambang ini semasa masih dalam perkhidmatan dengan Kerajaan atau telah bersara, maka pegawai Kerajaan itu boleh memohon kurnia tambang ini bagi dirinya sahaja atau isterinya atau suaminya sahaja” (Surat keliling JPM 11/2006).

 2. Perkhidmatan selama 15 tahun bererti perkhidmatan tetap bergaji bulan, dari sebulan kesebulan atau open-vote dikira dari tarikh mula berkhidmat dalam perkhidmatan bergaji bulan hinggalah kepada tarikh terakhir iaitu 26 April 2006 tetapi tidaklah termasuk perkhidmatan dalam bergaji hari. (Surat keliling JPM 11/2006).Perkhidmatan selama 15 tahun bererti perkhidmatan tetap bergaji bulan, dari sebulan kesebulan atau open-vote dikira dari tarikh mula berkhidmat dalam perkhidmatan bergaji bulan hinggalah kepada tarikh terakhir iaitu 26 April 2006 tetapi tidaklah termasuk perkhidmatan dalam bergaji hari. (Surat keliling JPM 11/2006).

 3. Mereka yang menerima pengurniaan tambang ini adalah dikehendaki menguruskan penerbangan/pelayaran mereka menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Jemaah Penasihat Haji Negara Brunei Darussalam. Jika didapati tidak menurut peraturan-peraturan itu maka tambang ini akan ditarik balik.

 4. Mereka yang telah dikurniakan tambang bagi menunaikan Fardhu Haji bagi Musim Haji 2006 (1427Hijriah) yang tidak meneruskan pemergiannya dan berhajat untuk menunaikannya pada tahun 1427H/2006/2007M adalah juga dikehendaki untuk menghantar borang permohonan yang baru bagi dipertimbangkan semula. (Surat Keliling JPM 11/2006).

 5. Mereka yang dikurniakan tambang Haji dan telah menerima tambang tersebut tetapi tidak dapat meneruskan pemergiannya bagi menunaikan Fardhu Haji kerana suatu sebab yang tertentu adalah dikehendaki supaya mengembalikan wang tambang yang sudah diterimanya itu kepada Kerajaan selewat-lewatnya seminggu dari tarikh penerimaannya.

 6. Semua permohonan hendaklah dihantar melalui Ketua Jabatan masing-masing yang dikehendaki menghantar permohonan itu ke Jabatan Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam berserta dengan laporan yang lengkap mengenai diri pemohon. Ketua-ketua Jabatan sendiri hendaklah meneliti keterangan-keterangan yang diberikan itu dan memastikan bahawa keterangan-keterangan yang diberikan itu adalah lengkap dan betul sepertimana yang dikehendaki.

 7. Pegawai-pegawai Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang telah bersara, hendaklah menghantar permohonan-permohonan mereka melalui Ketua Jabatan yang berkenaan.

 8. Untuk kepentingan pentadbiran, sekiranya perkhidmatan seseorang itu dikehendaki dan pemergiannya dikira akan mejejaskan pentadbiran pejabatnya, maka Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berhak menangguhkan sesuatu permohonan dibawah peraturan ini.

 9. Permohonan untuk mendapatkan pengurniaan tambang ini mestilah dibuat dalam borang yang telah disediakan oleh Jabatan Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam dan borang tersebut bolehlah diperolehi dari Jabatan Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam.

 10. Sebelum Ketua-Ketua Jabatan menghadapkan permohonan-permohonan seperti yang dinyatakan dalam para 7 dan para 8 di atas maka mereka hendaklah terlebih dahulu memastikan bahawa pemohon-pemohon belum pernah menerima salah satu tambang seperti yang disebutkan di para 1 dalam (v) ceraian (a), (b) atau (c) di atas dan hendaklah juga meneliti serta memastikan bahawa pemohon-pemohon adalah benar-benar rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan bukannya penduduk tetap atau rakyat asing.

 11. Mana-mana pegawai dan kakitangan Kerajaan yang telah diberhentikan perkhidmatannya dengan Kerajaan kerana melakukan kesalahan-kesalahan yang disabitkan oleh mana-mana mahkamah, atau melanggar Peraturan Am maka ianya tidaklah berhak untuk mendapatkan kurnia tambang ini walaupun ianya telah berkhidmat dengan Kerajaan selama 15 tahun. Manakala pegawai dan kakitangan Kerajaan yang telah berhenti dari berkhidmat dengan Kerajaan dengan kemahuannya sendiri maka permohonannya untuk mendapatkan kurnia tambang ini bolehlah dipertimbangkan dalam perkara-perkara berikut:

  a. Ia telah berkhidmat dengan Kerajaan selama 15 tahun sebagaimana yang terkandung di para 3 di atas,
  b. Perkhidmatannya dengan Kerajaan adalah memuaskan. Dalam hal ini, laporan dan sokongan daripada Ketua Jabatannya hendaklah disertakan bersama-sama dengan borang permohonan yang telah diisikan sepertimana terkandung di para 7 di atas.

 12. Jika mana-mana pegawai dan kakitangan Kerajaan meninggal dunia dan telah berkhidmat dengan Kerajaan selama 15 tahun; samada ia telah atau belum bersara dan samada ia telah atau belum memohon kurnia tambang ini semasa masih dalam perkhidmatan dengan Kerajaan maka isterinya/suaminya adalah berhak untuk menuntut kurnia tambang ini bagi dirinya sendiri.

 13. Mana-mana Pegawai dan Kakitangan Kerajaan yang beristeri lebih daripada seorang dan hendak membawa bersamanya kesemua isteri-isterinya maka hendaklah ia membahagi sama rata jumlah hak kurnia tambang Haji yang dikurniakan kepadanya kepada semua isteri-isterinya. Jika ia hendak membawa bersamanya salah seorang daripada isteri-isterinya maka hendaklah ia membuat pengundian dikalangan isteri-isterinya itu.


ELAUN PELAJARAN DAN TAMBANG ELAUN PELAJARAN DAN TAMBANG

Faedah (dan panduan) Elaun Pelajaran dan Tambang bagi kakitangan (termasuk pegawai) Kerajaan telah dihuraikan melalui Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri Bil: 14/2004

Surat Keliling ini bertujuan menyediakan panduan Elaun Pelajaran dan Tambang bagi kakitangan (termasuk pegawai) dalam Perkhidmatan Awam, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pasukan Polis Diraja Brunei. Surat Keliling ini dengan sendirinya membatal dan menggantikan Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri bilangan 3/1999 dan bilangan 11/2000 seperti berikut:

 1. KATEGORI PERKHIDMATAN PEGAWAI YANG LAYAK:

  i. Pegawai yang terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam:

  a. Pegawai-pegawai lelaki dalam perkhidmatan tetap atau berkontrak; dan
  b. Pegawai-pegawai perempuan dalam perkhidmatan tetap atau berkontrak yang suami mereka tidak menerima kemudahan Elaun Pelajaran di tempat mereka bekerja atau telah menjadi balu atau janda dan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas anak mereka.

  ii. Pegawai yang bukan rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam:

  a. Pegawai-pegawai lelaki dalam perkhidmatan berkontrak; dan
  b. Pegawai-pegawai perempuan dalam perkhidmatan berkontrak yang telah menjadi balu atau janda dan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas anak mereka.

  iii. Pegawai-pegawai lelaki dan perempuan yang terdiri daripada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalarn perkhidmatan tetap atau berkontrak, dan bagi pegawai-pegawai lelaki dan perempuan yang bukan rakyat dalam perkhidmatan berkontrak yang bujang tetap¬mengangkat anak secara rasmi serta bertanggungjawab sepenuhnya ke atas anak mereka.

 2. ELAUN PELAJARAN
  Elaun Pelajaran akan dibayar kepada anak-anak pegawai yang berkelayakan seperti perenggan 2 di atas yang menuntut di sekolah atau institusi pengajian secara sepenuh masa sama ada di dalam atau di luar Negara Brunei Darussalam yang ada mengenakan bayaran sekolah dan bayaran tempat tinggal jika ada. Elaun Pelajaran tidak akan diberikan jika anak-anak pegawai tersebut menuntut di sekolah atau institusi pengajian secara percuma.

 3. KADAR PEMBERIAN ELAUN PELAJARAN DI DALAM DAN DI LUAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DAN HAD UMUR

  i. Kadar Elaun Pelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak pegawai yang terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan had umur adalah seperti berikut:

  a. bagi yang menuntut di luar negeri, Elaun Pelajaran dibayar seperti yang dituntut tetapi tidak melebihi $800.00 sebulan bagi seorang anak;

  b. bagi yang menuntut di dalam negeri, Elaun Pelajaran dibayar $120.00 sebulan bagi seorang anak, termasuk anak yang menuntut di Jerudong International School (sekolah swasta kepunyaan Kerajaan). Bagaimanapun bagi anak yang menuntut dalam Tahun 7 ke atas di Jerudong International School (sekolah swasta kepunyaan Kerajaan) akan dibayar $800.00 sebulan; dan

  c. Elaun Pelajaran dibayar kepada anak-anak yang berumur dari 5 tahun jika menuntut di dalam negeri dan 10 tahun jika menuntut di luar negeri sehingga anak itu mencapai umur 25 tahun. Bagi anak-anak pegawai yang mengikuti Ijazah Doktor Falsafah Ph.D (Doctorate) maka dibolehkan menuntut Elaun Pelajaran sehingga mencapai umur 28 tahun.


  ii. Kadar elaun pelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak pegawai yang bukan Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan had umur adalah seperti berikut:

  Negara/Institusi tempat belajar ​Kadar Elaun
  Had Umur
  ​Luar Negeri
  ​ ​
  Pegawai-pegawai yang membayar bayaran
  tempat tinggal untuk anak-anak mereka​ ​
  Pegawai-pegawai yang tidak membayar bayaran
  tempat tinggal untuk anak-anak mereka/anak-anak
  yang belajar di sekolah harian  ​5 tahun sehingga
  mencapai umur 21 tahun ​ ​ ​ ​ ​
  ​Bahagian I dan II Bahagian III, IV dan V​ Bahagian I dan II Bahagian III, IV dan V​
  ​Dibayar seperti yang
  dituntut tetapi
  tidak melebihi $800.00
  bagi seorang anak
  ​Dibayar seperti
  yang dituntut tetapi
  tidak melebihi
  $400.00 bagi seorang anak
  ​Dibayar seperti
  yang dituntut
  tetapi tidak melebihi
  $400.00 bagi seorang anak
  ​Dibayar seperti yang
  dituntut tetapi tidak
  melebihi $250.00 bagi
  seorang anak
  ​Dalam Negeri
  ​ ​
  ​Sekolah berbayar
  ​ ​ ​$120.00 bagi seorang anak
  Jerudong International
  School (sekolah
  swasta kepunyaan
  Kerajaan)​ ​
  Bahagian I dan II ​ ​Bahagian III, IV dan V​
  $800.00 bagi seorang anak ​ ​$400.00 bagi seorang anak


  Nota: Bayaran tempat tinggal bermaksud apa jua jenis tempat kediaman yang dikenakan bayaran kecuali rumah sendiri pegawai tersebut dinegara kerakyatannya.

 4. PEMBERIAN TAMBANG BAGI PENUNTUT YANG MENERIMA ELAUN PELAJARAN DAN BELAJAR DI LUAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

  Peraturan pemberian tambang bagi penuntut yang menerima Elaun Pelajaran dan belajar di luar Negara Brunei Darussalam ialah seperti berikut:

  i. Anak-anak pegawai yang terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang menuntut di luar Negara Brunei Darussalam boleh diberikan tambang termurah pergi-balik dari tempat belajar ke Negara Brunei Darussalam bagi tiap-tiap satu tahun akademik;

  ii. Pegawai-Pegawai berkontrak yang bukan terdiri daripada Rakyat Kebawah Dull Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam Bahagian I dan II boleh diberikan tambang termurah penuntut pergi-balik daripada negara kerakyatan pegawai atau dari tempat anak pegawai bersekolah, mana-mana yang lebih murah ke Negara Brunei Darussalam dalam tiap-¬tiap satu tahun kalendar perkhidmatan bagi dua (2) orang anak sahaja. Bagi pegawai yang mempunyai kontrak perkhidmatan tidak kurang daripada dua tahun hendaklah berkhidmat sekurang-kurangnya enam bulan untuk layak menerima tambang ini; dan

  iii. Bagi anak-anak pegawai yang telah menerima Elaun Pelajaran hendaklah menggunakan tambang murah ini sahaja dan tidak lagi berhak menerima tambang yang lain seperti tambang kontrak dan elaun cuti.

 5. SYARAT-SYARAT AM
  Syarat-syarat am bagi penuntut yang belajar di dalam dan di luar Negara Brunei Darussalam ialah seperti berikut:

  i. Jumlah maksima anak yang boleh diberikan Elaun Pelajaran bagi semua kategori ialah sebanyak empat (4) orang anak pada satu masa;

  ii. Elaun Pelajaran di dalam negeri hanya akan diberikan kepada anak-anak yang menuntut di sekolah berbayar yang berdaftar di Kementerian Pendidikan;

  iii. Pegawai-Pegawai dalam perkhidmatan kontrak sama ada terdiri daripada rakyat atau bukan rakyat hanya akan layak menerima Elaun Pelajaran bagi anak-anak mereka jika tempoh kontrak melebihi satu tahun;

  iv. Elaun Pelajaran ini akan terus diberikan kepada anak-anak pegawai yang terdiri dari Rakyat Kebawah Duti Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di¬Pertuan Negara Brunei Darussalam yang sedang menerima elaun tersebut apabila ibu atau bapa mereka (yang sebelumnya layak mendapatkan elaun ini untuk mereka) meninggal dunia tanpa menghiraukan sama ada ibu atau bapa itu berkahwin semula;

  v. Pegawai-pegawai perempuan berkontrak yang bukan terdiri dari Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang telah menjadi balu atau janda tidak akan layak menuntut elaun pelajaran setelah mereka berkahwin semula;

  vi. Pegawai-pegawai yang anak-anak mereka menerima bantuan lain terhadap pelajaran mereka misalnya dermasiswa atau biasiswa tidak akan berhak mendapatkan elaun ini kecuali bantuan yang diterima kurang jumlahnya dari yang ianya berhak;

  vii. Elaun Pelajaran tidak akan diberikan kepada anak-anak angkat pegawai berkontrak kecuali anak-anak angkat itu bersekolah di Negara Brunei Darussalam;

  viii. Elaun Pelajaran bagi anak-anak pegawai yang bersekolah di Jerudong International School (sekolah swasta kepunyaan Kerajaan) akan dibayar terus ke sekolah berkenaan;

  ix. Permohonan-permohonan bagi Elaun Pelajaran hendaklah dihadapkan kepada Jurukira Agung, Jabatan Perbendaharaan, Kementerian Kewangan melalui Ketua Jabatannya dalam borang berkenaan dan hendaklah dibaharui pada setiap tahun akademik. Pembayaran akan dilakukan melalui bayaran gaji hanya setelah mendapat kebenaran dari Jurukira Agung;

  x. Bagi keperluan perenggan 6.1.4 di atas, penjaga anak berkenaan hendaklah menghubungi Jurukira Agung bagi urusan pembayaran; dan

  xi. Setiap pegawai. adalah dikehendaki memaklumkan Jurukira Agung melalui Ketua Jabatannya sebarang perubahan terhadap pelajaran seseorang anak yang menerima Elaun Pelajaran. Ketua-Ketua Jabatan hendaklah mengambil langkah-langkah tertentu bagi memastikan bahawa semua keterangan adalah betul.

 6. Tarikh kuatkuasa Surat Keliling ini adalah pada 1 Januari 2005. Tarikh kuatkuasa Surat Keliling ini adalah pada 1 Januari 2005.