WWW Laman Web Rasmi JPA    Google

 

Laman Utama > HPA

SAMBUTAN HARI PERKHIDMATAN AWAM KE 20, 2013

Kenyataan Media


Anugerah Pekerja Cemerlang Perkhidmatan Awam


Anugerah ini dibukakan kepada semua pegawai dan kakitangan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di dalam Perkhidmatan-Perkhidmatan Berjawatan Tetap, Kontrak…
Selanjutnya

Muat Turun:
 

Garispandu Anugerah Pekerja Cemerlang Perkhidmatan Awam


Kumpulan Kerja Cemerlang


Kumpulan kecil pekerja seramai 6 hingga 10 orang daripada bahagian atau unit yang sama, bermesyuarat secara tetap untuk mengenal pasti, memilih dan menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas mereka, mengemukakan cadangan-cadangan penambahbaikan atau penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk dipertimbangkan dan diputuskan…Selanjutnya


EDPSGO (Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan) & EDPMMO (Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai-Pegawai
Pengurusan Pertengahan)


Program Pembangunan Eksekutif adalah bertujuan untuk mengasuh dan memberikan pengetahuan kepada Pegawai-Pegawai Kerajaan yang berpotensi untuk memegang Jawatan yang lebih kanan, termasuk Ketua Jabatan. Ini adalah satu pelaburan pembangunan sumber manusia yang sangat penting dan berfaedah khususnya….
Selanjutnya

Muat Turun:
 
Senarai Kertas-Kertas Kerja EDPMMO Kali Ke-11, Tahun 2012
Senarai Kertas-Kertas Kerja EDPSGO Kali Ke-17, Tahun 2012
Senarai Kertas-Kertas Kerja Dasar EDPSGO, Kali Ke-18, Tahun 2012


Surat-Surat Keliling: Peraturan-Peraturan Baru dan Perubahan Hujung Tahun 2012 Hingga September 2013


Muat Turun:
 

TAHUN 2012: 11/2012 – Peperiksaan Peraturan-Peraturan Am 1961 (GO) Dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Dan Peraturan-Peraturan Kewangan (FR)

TAHUN 2013: 1/2013 – Selamat Tahun Baru Masihi 2013

TAHUN 2013: 2/2013 – Sembahyang Fardhu Maghrib Berjemaah, Membaca Surah Yaasin dan Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Kali Ke-29 1434H/2013M

TAHUN 2013: 3/2013 – Pengurniaan Tambang Bagi Menunaikan Fardhu Haji Bagi Musim Haji Tahun

TAHUN 2013: 4/2013 – Waktu-Waktu bekerja di Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan Sepanjang bulan Ramadhan bagi Tahun Hijrah 1434/2013 Masihi

TAHUN 2013: 5/2013 – Sembahyang Fardhu Zohor Berjemaah, Membaca Surah Yaasin, Bertahlil dan Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang ke-67 Tahun

TAHUN 2013: 6/2013 – Garispanduan Mengenai Pemberian Tips/ Sagu Hati Dalam Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam
 


Inovasi Perkhidmatan Awam


Muat Turun:

1. Perkhidmatan-Perkhidmatan Kerajaan Mengunakan Teknologi Info-Komunikasi
2. Penubuhan Jabatan Baru
3. Skim Perkhidmatan Kejururawatan
4. Laporan mengenai Ease of Doing Business
5. Antara Program-Program Pertukaran Serantau
 

 

Copyright © Jabatan Perkhidmatan Awam, Brunei Darussalam. All rights reserved.
Best view with Internet Explorer 7 or above.